Darom/juosta
Jubiliejinių Gailestingumo metų durys atidarytos ir Telšių vyskupijos šventovėse

Gruodžio 13 dieną Telšių vyskupijos, kaip ir viso pasaulio Dalinėse Bažnyčiose, pagrindinėse šventovėse: Telšių vyskupijos Katedroje, Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje ir Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje.

Tos dienos ankstyvą rytą į Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią rinkosi tikintieji, iš kur vyko iškilminga procesija į Telšių vyskupijos Katedrą. Gausiai susirinkusius maldininkus bei piligrimus iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų pradžioje pasveikino ir iškilmingoms pamaldoms bei procesijai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ.

Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ apeigų pradžioje kalbėjo, jog šie metai – Gailestingumo metai ir tai mus skatina pasitikėti Dievo gailestingumu, o tuo pačiu išmokti būti gailestingiems vieni kitiems, ypač atleidžiant ir mokantis mylėti šalia esantį. Vyskupas kvietė melsti Gailestingumo pasaulio galingiesiems valstybių vadovams, kad jie išmoktų gyventi taikoje ir santarvėje vieni su kitais. Po diakono perkaitytos Evangelijos, kuri kalbėjo apie Dievo gailestingumą, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. R. Saunorius visiems perkaitė popiežiaus Pranciškaus išplatintą žinia apie Gailestingumo metų pradžią, prasmę ir tikslus. Iškilminga procesija nuo Mažosios Bažnytėlės giedant Visų Šventųjų litaniją ir grojant Roberto Surblio vadovaujamam pučiamųjų orkestrui patraukė link Telšių vyskupijos Katedros, prie kurios taip pat jau būriavosi ir minią žmonių pasitikino didelis būrys maldininkų. Čia iškilmingai pagal numatytą ritą šonines Katedros duris, kurios veda į kriptą atidarė Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ. Jis pats, nešdamas Evangelijų knygą žengė pro Jubiliejines duris, po to paskui jį įžengė kiti dvasininkai bei plūstelėjo didžiulė piligrimų minia.

Einat į pačią Katedrą pirmiausia buvo pasimelsta prie Gailestingumo apaštalo Dievo Tarno kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus, o žmonėms suplūdus į Katedrą buvo aukojamos iškilmingos Jubiliejinių metų pradžios iškilmingos Šv. Mišios. Šv. Mišių metu vyskupas J. Boruta SJ ragino tikinčiuosius būti Gailestingumo apaštalais savo gyvenimais liudyti šią žinią ir išgyventi kasdienybėje gailestingojo Dievo artumą, tai išreiškiant gailestingumo darbais.

Tą pačią dieną, Trečiąjį Advento Sekmadienį, Jubiliejinės Gailestingumo metų durys iškilmingai buvo atvertos ir Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje, ir Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčioje.

12 val. iš Žemaičių Kalvarijos parapijinių Jono Pauliaus II senelių globos namų iškilminga procesija, giedant Visų Šventųjų litaniją, patraukė prie Bazilikos vienų iš šoninių durų, papuoštų garsaus menininko Antano Vaškio iš medžio išdrožtais Dievo Gailestingumo ir Gailestingumo Motinos, Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdais. Po iškilmingo durų atidarymo buvo aukojamos Šv. Mišios, kurių metu Telšių vyskupijos ganytojas dalinosi įžvalgomis apie būtinybę tikintiesiems daryti gerus darbus. Ji ir čia gausiai surinkusiems piligrimams kalbėjo apie vyskupų Justino Staugaičio ir Vincento Borisevičiaus paliktą gražų ir kilnų artimo meilės darbų darymo pavyzdį. Bazilikoje karo metais buvo slepiami žydai, Žemaičių Kalvarijos parapijoje vyko kilnūs karitatyviniai darbai ir tai mus turi įkvėpti ir šiandien būti gailestingiems ir daryti kilnius, gerumo darbus.

Tuo pat metu – 12 val. Jubiliejinės durys buvo atvertos ir Klaipėdoje. Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje Gailestingumo metų jubiliejaus durų atvėrimui vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Šv. Mišių metu sakydamas pamokslą vyskupas kalbėjo apie Jubiliejinių durų atvėrimo prasmę, citavo popiežiaus Pranciškaus mokymą apie Gailestingumo metų išgyvenimą ir jo įgyvendinimą kasdienybėje. Vyskupas drąsino tikinčiuosius pasitikėti Dievo Gailestingumu ir tapti jo liudytojais vieni kitiems.

Visos trys Telšių vyskupijos šventovės, į kurias atvertos jubiliejinės Gailestingumo metų durys laukia piligrimų, kad jie įprastomis sąlygomis laimėtų visuotinus atlaidus ir išgyventų Gailestingumą savo gyvenime per visus, šiuos, ką tik prasidėjusius, Jubiliejinius Gailestingumo metus.

Nuotraukos - klier. Raimundo Zimkos.

Pagal Telšių vyskupijos inf.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode