Smurtas prieš moteris. Išrauti nebaudžiamumą

israutiNuolatinis Šventojo Sosto atstovas prie Amerikos valstybių organizacijos, artėjant Tarptautinei kovos su smurtu prieš moteris dienai, pasakė kalbą ypatingojoje organizacijos sesijoje: smurtas, prekyba žmonėmis turi būti išnaikinta bendromis valstybių jėgomis.

Popiežius: „Kas yra žmogus? Reikia naujos humanistinės sintezės“

sinPopiežius Pranciškus lapkričio 23 d. pasiuntė žinią Popiežiškosios kultūros tarybos nariams, kurie pastarosiomis savaitėmis ėmėsi sunkaus klausimo apie žmogaus sampratą šiandien, kai radikaliai suabejota pačia žmogaus prigimtimi. Nepakanka kritikuoti, reikia naujos sintezės, pažymi popiežius. 

Kaip išgelbėti išpažinties antspaudą?

isgelbeti„Nesena ataskaita apie seksualinį išnaudojimą Bažnyčioje Prancūzijoje išprovokavo tą patį klausimą, kuris buvo keliamas po panašių ataskaitų Australijoje, Airijoje, Jungtinėse Valstijose ir kitur: ar kunigas, išpažinties metu išgirdęs apie nepilnamečio seksualinį išnaudojimą, privalo apie tai pranešti teisėsaugai?“, – klausia t. Hans Zollner SJ britų katalikų interneto svetainėje „The Tablet“ paskelbtuose svarstymuose. 

Sinodinis kelias Jordanijoje: liudyti Kristų

sinoIškilmingomis Mišiomis oficialiai pradėtas įsiklausymo ir įsižiūrėjimo kelias Jordanijoje. Mišiose dalyvavo skirtingiems ritams priklausantys krikščionys. Misionierius kunigas Hani Polus Hal Jameel sakė, jog Bažnyčia vis labiau trokšta bendrystės ir brolybės. „Tai bus konkreti proga liudyti artimo meilę“. 

Kardinolas S. O’Malley: „Negalime pataisyti to, ko nepripažįstame“

pataiKasmet lapkričio 18-ąją minima 2015 m. Europos Tarybos įvesta Nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos nuo lytinio išnaudojimo diena. Ją trečiadienį per bendrąją audienciją paminėjo popiežius Pranciškus. Šia proga Italijoje surengto simpoziumo dalyvius pasveikino Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos vadovas kardinolas Sean O’Malley.

P. Parolin: nusiginklavimas – moralinis ir humanitarinis imperatyvas

moraVatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin pasiuntė žinią trečiadienį Asyžiuje vykusio „Meilės civilizacijos komiteto“ surengto susitikimo dalyviams. Susitikimo metu buvo aptariamos tarptautinės bendruomenės ir pilietinių judėjimų iniciatyvos, kuriomis siekiama branduolinio nusiginklavimo ir vadinamosios atgrasymo politikos atisakymo.

Posėdyje aptartos aktualijos, santykių su valstybe aspektai bei pasiūlymai

2021 m. lapkričio 11–13 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič pasveikino Lietuvos vyskupus, ypač arkivysk. G. Grušą, 2021 m. rugsėjo 25 d. išrinktą Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininku. Apaštalinis nuncijus pasidžiaugė sklandžia sinodinio kelio Lietuvoje pradžia ir palinkėjo vyskupams sėkmingo darbo.

Perženkime slenkstį

Artėjanti Liturginių metų pabaiga vėl kreipia mūsų žvilgsnį į visa ko esmę, galutinį tikslą. Kelias į jį paženklintas įvairiais suspaudimais, iššūkiais, tačiau Evangelija kviečia ypač tada ieškoti Dievo artumo: „Pamatę visa tai dedantis, supraskite, jog Žmogaus Sūnus visai arti, prie slenksčio“ (Mk 13, 29).

Dievas leidžiasi sutinkamas žmonėse, atsidūrusiuose prie mūsų slenksčio: ypač – visokio vargo ištiktuose. Atpažindami Jį išalkusiuose ir ištroškusiuose, keleiviuose ir ligoniuose bei atsiliepdami konkrečia ir veiklia, gailestinga artimo meile – pasukame galutinio tikslo ir išsipildymo link.

Vilniuje – tradiciniai Aušros Vartų atlaidai

2021 metų lapkričio 13–21 d. vyks tradiciniai Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Šių metų atlaidų tema Motina Vilties (lot. Mater Spei) yra vienas iš trijų naujausių Švč. Mergelės Marijos litanijos kreipinių, kuriais popiežius Pranciškus papildė litaniją 2020 metais.

Atlaidų programa, plakatas (lietuvių kalba), (lenkų kalba).

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų metu bus meldžiamasi už Bažnyčios karitatyvines tarnystes, kunigus, pašvęstojo gyvenimo narius, seminaristus, Lietuvos kariuomenę, policiją, žemdirbius, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, mokytojus, katechetus, valstybės tarnautojus, politikus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, šeimas, išeiviją, migrantus, jaunimą ir ateitininkus.

Sena kaip pasaulis tiesa – visi esame broliai ir seserys

seserys„Visi esame broliai ir seserys, sako popiežius Pranciškus enciklikoje „Fratelli tutti“. Tačiau kas čia naujo?“ – klausė Miguel Ángel Ayuso Guixot, vienas iš kardinolų, sakydamas kalbą konferencijoje apie šią encikliką, praėjus metams nuo paskelbimo. Dviejų dienų konferencija lapkričio 8–9 dienomis įvyko jėzuitų leidžiamo žurnalo būstinėje Romoje „Villa Malta“ ir Georgetown universitete Vašingtone.

Popiežius: migrantai gali būti palaiminimas Europai

palaimiKetvirtadienį popiežius susitiko su Europoje gyvenančių italų bendruomenių atstovais. Jiems Pranciškus sakė, kad mūsų laikais vykstanti žmonių migracija tarp Europos šalių turėtų padėti žemyno gyventojams geriau įsisąmoninti, kad Europa yra mūsų bendri namai.

Paskelbta būsimos kanonizacijos data

kanoni2022 metų gegužės 15 d., penktąjį Velykų sekmadienį, popiežius Pranciškus vadovaus kanonizavimo apeigoms, kurių metu septynis palaimintuosius paskelbs šventaisiais.

Bažnyčia Prancūzijoje parduos turtą, kad galėtų mokėti kompensacijas

parduosLurde pastarosiomis dienomis vykusio Prancūzijos vyskupų konferencijos posėdžio metu buvo priimta keletas radikalių sprendimų, kuriais Bažnyčia Prancūzijoje siekia padėti nuo seksualinio išnaudojimo bažnytinėje aplinkoje nukentėjusiems žmonės ir išbristi iš gilios krizės, į kurią ją įklampino dalies dvasininkijos ir Bažnyčioje tarnavusių pasauliečių padaryti nusikaltimai.

Popiežius: nepilnamečių apsauga – svarbiausias prioritetas

apsaugaKetvirtadienį Romoje Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos patalpose ir nuotoliniu būdu vyko kelių Italijos katalikų organizacijų ir valstybės institucijų surengtas, Italijos pralamento ir Europos pralamento remiamas susitikimas, skirtas projektui „Vaikų apsaugos skatinimas COVID-19 metu ir vėliau“.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode