Projekto dėka vyresnio darbingo amžiaus žmonės išmoko prisitaikyti prie kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija sėkmingai baigia vykdyti projektą „Kompleksiškas vyresnio amžiaus asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą bei bendrųjų gebėjimų ugdymą, didinant jų savivertę“. Projekto tikslas – kompleksiškai užtikrinti galimybes vyresnio amžiaus asmenims dalyvauti darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje, sudarant jiems palankias sąlygas prisitaikyti prie kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų bei išlaikyti ir plėtoti socialinius įgūdžius.

Projektas pradėtas vykdyti 2018 metų kovo pabaigoje ir sėkmingai buvo vykdomas iki dabar,  tik pandemijos laikotarpiu veikla buvo kiek pasyvesnė.“

 

Pagalba vyresniems darbingo amžiaus žmonėms

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija, aktyviai dalyvaudama vyresnio amžiaus asmenų socialinių problemų sprendime, projektu sudarė galimybes darbingo amžiaus vyresniems žmonėms prisitaikyti prie kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų bei išlaikyti ir plėtoti socialinius įgūdžius. Bendradarbiaujant su socialinėje srityje veikiančiomis organizacijomis, globojančiomis senolius, ligonius, socialinės rizikos šeimas bei turinčius intelekto sutrikimų ir kompleksinę negalią vaikus, pasitelkiant kompetentingus mokymo paslaugų teikėjus, projekto dėka sudarytos sąlygos ir prielaidos darbingo amžiaus vyresniems asmenims aktyviai įsitraukti į visuomenės gyvenimą, didinti savivertę ir tobulinti kompetencijas.

Projekto metu vykdytas vyresnių darbingo amžiaus asmenų motyvavimas, individualus darbas su šiais žmonėmis, jų poreikių ir galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas, teikta įvairiapusė pagalba, siekiant vyresnių darbingo amžiaus asmenų aktyvumo darbo rinkoje.

Projekto dėka tikslinės grupės nariai sėkmingai integravosi į socialinį gyvenimą, buvo sugrąžintos jų socialinės bei asmeninės kompetencijos ir užtikrintos saviraiškos galimybės.

Projektas prisidėjo ir prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo, skatino nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimą.

Projekto veiklos taip pat buvo prieinamos visiems dalyviams, turintiems skirtingų poreikių: judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims ir kt. – tokių projekte ne vienas.

Tirti žmonių poreikiai ir galimybės

Projekto metu buvo organizuota ir vykdyta savanoriška, švietėjiška ir informacinė veikla, teikta individuali pagalba ir konsultacijos, vesti konsultaciniai seminarai ir bendrieji mokymai. Siekiant išlaikyti darbingų vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ar užtikrinti galimybę grįžti į ją, buvo tiriami ir vertinami projekto dalyvių poreikiai bei galimybės, pagal poreikį vykdomas jų motyvavimas, individualus psichologinis darbas bei specialistų konsultavimas.

Į projektą įtraukti 146 dalyviai, kurie projekto veiklose praleido apie 1000 valandų. Daugiau nei 100 dalyvių sudalyvavo Individualiose bei grupinėse specialistų konsultacijose, kurioms skirta 500 valandų.

Vykdyti bendrieji mokymai

Norint užtikrinti tolimesnį sėkmingą darbingų vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ar suteikti galimybę grįžti į ją, padėti jiems prisitaikyti prie kintančio gyvenimo ir darbo sąlygų, įgalinti aktyviai įsitraukti į visuomenės gyvenimą ir išlaikyti savivertę buvo organizuoti bendrieji mokymai. Bendruosiuose mokymuose, kurie vyko Plateliuose ir Mažeikiuose, dalyvavo 99 projekto dalyviai.

Nagrinėtos temos: bendravimas gimtąja kalba; matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse; skaitmeninis raštingumas; mokymasis mokytis; socialiniai ir pilietiniai gebėjimai; iniciatyva ir verslumas; kultūrinis sąmoningumas ir raiška.

Pravesti seminarai ir savanorystės mokymai

Vykdant projektą pravesti du konsultaciniai seminarai-mokymai temomis: „ CV ir motyvacinių laiškų siekiant įsidarbinti rengimas“ bei „Patrauklus savęs pristatymas ir pardavimas gimtąja ir užsienio kalba. Seminaruose įgytos žinios padėjo vyresnio amžiaus asmenims iš naujo įsidarbinti. Šiuose seminaruose dalyvavo 56 projekto dalyviai.

Savanorystės metu, siekiant išlaikyti ir plėtoti vyresnio amžiaus asmenų socialinius įgūdžius, buvo organizuojama ir vykdoma jų savanoriška veikla socialinėje srityje veikiančiose organizacijose Mažeikių ir Eigirdžių parapijų Caritas“ bei Rietavo parapijos senelių globos namuose.

Efektyviai savanoriškai veiklai pagelbėjo ir įvykę tiksliniai mokymai už savanorišką veiklą atsakingiems ir savanoriškoje veikloje dalyvausiantiems asmenims.

Sėkmingai įvyko savanorystei reikalingų bendrųjų kompetencijų mokymai temomis: ,,Savanorystė kaip gyvenimo būdas bendruomenėje“; ,,Pasiruošimas tapti savanoriu“ bei „Savanorystės nauda ir galimybės“. Šiuose mokymuose dalyvavo 45 Mažeikių, Plungės, Platelių ir Rietavo projekto dalyviai.

Projekto dėka vykdyti ir mokymai, skirti savanorius priimantiems asmenims. Juose dalyvavo 14 savanorius priimančiųjų organizacijų atstovų. Mokymų temos: ,,Savanorių rolė organizacijos veikloje. Atranka. Veiklos. Apribojimai“, ,,Pirma savanorio diena“ bei „Pagalba savanoriams ugdant jų naujus gebėjimus“.

Savanoriškoje veikloje projekto laikotarpiu sudalyvavo 64 projekto dalyviai iš Eigirdžių, Mažeikių, Plungės, Platelių, Rietavo, Telšių ir tam kiekvienas skyrė ne mažiau kaip 41 val., t. y. viso projekto metu buvo savanoriauta daugiau nei 2500 valandų ir dar apie tiek projekte nefiksuotų valandų.

2021 gruodžio 15 d. sėkmingai įvyko savanorystės praktikos pasidalinimo renginys. Jame savanoriai ir svečiai dalinosi savo patirtimis, sėkmės istorijomis, iššūkiais ir galimybėmis.

Po projekto veiklų savanoriškos veiklos sutartis pasirašė 19 projekto dalyvių, kurie savanoriaus, skleis gerąją savanorystės žinią ir kvies įsitraukti į veiklas vis naujus savanorius tuo pačiu pagelbės tiems, kam tai labiausiai reikalinga, pastebės ir gelbės bendruomenės narius, patekusius į sudėtingas situacijas, kartu spręs problemas ir kartais tiesiog išklausys tuos, kurie neturi kam išsikalbėti. Šiuo tikslu planuojamos kurti Klausymo tarnystės komandos.

Surengtos konferencijos

Projekte buvo suorganizuotos dvi konferencijos (projekto pradžioje ir projekto pabaigoje), kuriose dalyvavo Projekto tikslinės grupės nariai, Telšių apskrities darbdavių atstovai bei valstybės ir savivaldybės atsakingi asmenys. Kiekvienoje iš konferencijų sudalyvavo daugiau, nei 50 asmenų. Šiuose visos dienos renginiuose buvo skaitomas ne vienas įdomus ir aktualus pranešimas, buvo kalbinami valdžios atstovai, pristatyti gerosios praktikos atvejai ir sėkmės istorijos, buvo grupėmis diskutuojama ką galime daryti geriau, kur savanorystės užslėptos galimybės, su kokiais iššūkiais susiduriama  ir ką galime  iš to pasimokyti. 

Renginių poilsio ir pietų laiką  lydėjo  savanoriškos liaudies muzikos Mažeikių rašto kapela „Tėviškė“.

 

 

Projekto nauda

Projekto veiklų dėka vyresnio amžiaus asmenys įgijo daugiau atsakomybių ir pasitikėjimo savimi, tapo konkurencingesniais darbo rinkoje. Bendrųjų gebėjimų ugdymas ženkliai pagerino jų gyvenimo kokybę, o savanorystė įgalino aktyviai įsitraukti į visuomenės gyvenimą ir išlaikyti savivertę.

Savanoriška veikla tęsiama ir pasibaigus projekto vykdymo laikotarpiui Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijoje, VšĮ Rietavo parapijos senelių globos namuose ir Eigirdžių Dievo Apvaizdos parapijos „Caritas“ labdaros organizacijoje.

Mokymus viso projekto vykdymo metu vedė daug įdomių ir skirtingų lektorių: kunigai: Andrius Vaitkevičius ir Andriejus Sabaliauskas, aktorė Virginija Kochanskytė, lektorės: Kristina Pocienė, Aurelija Lipskė, Raimonda Sakalauskė bei Sigita Sutkevičiūtė.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo „Kuriame Lietuvos ateitį 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.

 

Nuotraukos autorės ir iš asmeninio projekto vykdytojų albumo. 

Daugiau nuotraukų: 

https://www.facebook.com/Budas.ltredakcija/photos/pcb.5370158523041719/5370155863041985 

 

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode